IVC Evidensia Academy Nederland

Algemene Voorwaarden

Terms and conditions in English below.

Wij hopen dat jij en jouw collega’s een prettige leerervaring hebben met de Academy. Om ons te helpen dit te bereiken, hebben we een aantal algemene voorwaarden opgesteld. We vragen je deze voorwaarden goed door te lezen.

 1. Alle deelnemers die bij IVC Evidensia vestigingen werkzaam zijn, moeten voorafgaand aan registratie voor een onderwijsmoment toestemming ontvangen van hun leidinggevende om deel te nemen.
 2. Na registratie kan er niet geruild worden met betrekking tot locatie of datum tenzij van tevoren besproken en akkoord gegeven door iemand van het Academy team. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met het Academy team via academy@evidensia.nl.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om duidelijk aan te geven of er sprake is van allergieën, dieetwensen of andere speciale eisen bij registratie voor een onderwijsmoment.
 4. Alle redelijke aanpassingen die nodig zijn, moeten op zijn minst voor de registratiedeadline worden gemeld bij het Academy team. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de gastheer of gastvrouw om zorg te dragen dat de aanpassingen worden uitgevoerd.
 5. Deelnemers worden geïnformeerd over cursusdetails door het Academy team, waar mogelijk, op zijn minst 7 dagen voor aanvang van het onderwijsmoment via het contact emailadres ingevuld bij registratie.
 6. Alle onderwijsmomenten starten op de begintijd aangegeven op de website – het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ruim voor aanvang aan te komen. Alle onverwachte vertragingen moeten doorgegeven worden aan het Academy team telefonisch op +31 85 822 78 09 met de verwachtte aankomsttijd.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om accommodatie en reis van en naar de cursuslocatie te organiseren en te betalen, tenzij anders aangegeven.
 8. Voor deelnemers die hun plaats willen vergeven aan een andere deelnemer van dezelfde kliniek, doen we ons best om deze verzoeken uit te voeren, maar cursusplaatsen zijn niet meer te vergeven of te ruilen na de inschrijfdeadline.
 9. Deelnemers die hun deelname willen annuleren, moeten dit tijdig doorgeven aan het Academy team. Als deelname wordt geannuleerd binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden de volledige kosten in rekening gebracht, of de kosten voor catering en locatie bij onderwijsmomenten die gratis worden aangeboden.
 10. Als een deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn bij een onderwijsmoment, om wat voor reden dan ook, worden de volledige kosten alsnog in rekening gebracht, of de kosten voor catering en locatie bij onderwijsmomenten die gratis worden aangeboden.
 11. Het kan zijn dat er foto’s worden gemaakt tijdens het onderwijsmoment en schriftelijke feedback kan worden gebruikt voor promotie van de IVC Evidensia Academy. Als je dit niet wilt, neem dan contact op met de spreker en laat je voorkeuren weten.
 12. Emailadressen worden niet gedeeld met iemand buiten het Academy- en het onderwijs team, tenzij we er toestemming voor vragen en de deelnemer hiermee akkoord is.
 13. Om ons onderwijs en onze service te blijven ontwikkelen en verbeteren, vragen we dat alle deelnemers een feedbackformulier invullen na afloop van het onderwijsmoment.
 14. Voor medewerkers van IVC Evidensia waar de kliniek betaald, worden de kosten voor het onderwijs geboekt van het kliniekbudget. De afronding van het registratieformulier geeft het akkoord van de kliniek voor deze transactie aan. Voor externe deelnemers of medewerkers die zelf het onderwijs betalen, worden er gefactureerd op basis van de factuurinformatie gegeven bij registratie.
 15. We behouden ons het recht om onderwijsmomenten met een laag registratieaantal, of in het geval van uitzonderlijke omstandigheden, te annuleren. Hierover informeren we iedereen die door de annulering wordt beïnvloed tijdig. We zijn niet aansprakelijk voor gemaakte kosten.
 16. We doen ons best om, waar mogelijk, plaatsen voor deelnemers te regelen bij het onderwijsmoment naar keuze, maar als een cursus vol is, zullen wij jouw toestemming vragen om namen en emailadressen op te slaan in een wachtlijst, zodat wij direct contact op kunnen nemen als we een nieuwe datum en/of locatie hebben toegevoegd voor hetzelfde onderwijs.
 17. IVC Evidensia Nederland en al haar dochterondernemingen (‘Wij’) stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen en respecteren. Vind hier onze privacyverklaring.

 

Heb je vragen over opmerkingen over de IVC Evidensia Academy? Neem dan contact op met het Academy team via academy@evidensia.nl, wij helpen je graag verder!

 

 

IVC Evidensia Academy Netherlands

Terms & Conditions

Our aim is that you and your colleagues have a memorable learning experience with the Academy, and to help us do this, we have a few terms and conditions we need you to know about.

 1. All IVC Evidensia delegates must gain approval from their supervisor prior to booking, this approval is confirmed on the booking form.
 2. Once booked, places are non-transferable regarding location or date unless discussed and agreed with a member of the Academy team. Please contact the Academy team in the first instance at academy@evidensia.nl.
 3. It is the responsibility of the delegate to clearly state if any dietary or special requirements are required when booking a course.
 4. Any reasonable adjustments that are required must be notified to the Academy team before the registration deadline, at least. This information will then be shared with the host to ensure the adjustments are in place.
 1. Delegates will be advised of course details by the Academy team, where possible, at least 7 days prior to the course start date via the contact email address provided upon booking.
 2. All courses will start at the advertised time given – it is the delegate’s responsibility to arrive in good time for the start of the course. Any unexpected delays should be notified to the Academy team, by phone (+31 85 822 78 09) with an estimated arrival time.
 3. It is the delegate’s responsibility to organise and pay for accommodation and their travel to and from the course location, unless otherwise stated.
 4. For delegates that wish to transfer a place on a course to another delegate from the same practice, we will do our best to accommodate such requests, but course places are no longer transferable after the course registration deadline.
 5. Delegates that need to cancel course attendance, please do so in advance. Any course cancellations will be charged at full price, or the costs for catering and location for the courses that are free of charge, if cancelled 5 workingdays or less before the course start date.
 6. If a delegate is unable to attend a course on the day for any reason, we will still charge the full course fee and in the case of courses that are advertised as free of charge there will be a charge of the costs for catering and location.
 7. Photographs may be taken during the course and written feedback may be used for publicity purposes. If you do not wish to be included, then please contact the speaker to make your wishes known.
 1. Email addresses will not be shared with anyone outside the course team unless we request to do so, and delegates give written consent that they agree for this to happen.
 2. To ensure we understand how we can improve our courses and the delegate experience we ask that all delegates complete a course feedback form after the course has been completed.
 3. For IVC Evidensia employees where the clinic is paying, the course fees will be recharged to the clinics budget. The completion of a booking form confirms the clinic agreement for this transaction. For external attendees or employees that will pay for the course themselves, the course fee will be charged according to the details given upon registration.
 4. We reserve the right to cancel courses with low registration rate, or in case of exceptional circumstances, and will notify all those who are affected by this decision in a timely manner. We are not liable for any costs which are incurred.
 5. We will where ever possible try to secure places for delegates on the course of choice – however if a course is full, we will ask your permission to include names and email addresses on a waiting list to make direct contact once we have a new date / location for the same course in the future.
 6. IVC Evidensia Nederland (“We”) are committed to protecting and respecting your privacy. Find our Privacy Policy (in Dutch) here.

 

If you have any questions or concerns regarding the IVC Evidensia Academy, then please contact the Academy team at academy@evidensia.nl and they will be happy to help.