Bokningsvillkor IVC Evidensia Academy Sverige

Terms and conditions in English below.

Vårt mål är att du och dina kollegor har en minnesvärd utbildning med oss och för att göra detta har vi några villkor som du behöver veta om.

 1. Alla IVC Evidensia-deltagare måste få skriftligt godkännande från sin chef innan bokning av kurs, vilket bekräftas i bokningsformuläret.
 2. När du har bokat kan din plats inte överföras till annan plats eller datum såvida det inte diskuteras och överenskommits skriftligen med någon på Academy. Vänligen kontakta akademins supportteam på academy.sweden@evidensia.se.
 3. Det är deltagarens ansvar att tydligt ange eventuella diet- eller specialkrav vid bokning av kursen.
 4. Eventuella justeringar gällande dietkrav eller annat måste meddelas till Academy Support Team före kurstillfällets sista anmälningsdag. Denna information delas sedan med kursansvarig för att se till att justeringarna ordnas.
 5. Deltagarna informeras om kursdetaljer, om möjligt, senast 10 dagar före kursstartdatum via den e-postadress som angavs vid bokningen. Om dessa inte redan finns med på kursbeskrivningen på hemsidan.
 6. Alla kurser börjar vid den annonserade tiden – det är deltagarens ansvar att komma i god tid för kursstart. Eventuella oväntade förseningar ska meddelas kursarrangören via sms eller telefon samt en uppskattad ankomsttid.
 7. Det är deltagarens ansvar att organisera och betala för boende och resor till och från kursplatsen, om inte annat anges.
 8. För deltagare som vill överföra sin plats på en kurs till en annan person från samma klinik kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose det, men kursplatser kan inte överföras efter deadline för kursanmälan.
 9. Avbokning måste ske inom 2 veckor efter anmälan till kursen. Efter dessa två veckor eller efter deadline för kursanmälan, om detta inträffar först, kommer kursen att debiteras till fullt pris eller 500 SEK administrationsavgift för de kurser som är kostnadsfria.
 10. Om en deltagare inte kan komma på en kurs och meddelar detta på kursdagen debiterar vi fortfarande hela kursavgiften och för kurser som annonseras som kostnadsfria kommer en administrationsavgift på 500 SEK att faktureras.
 11. Fotografier kan tas under kurserna och muntlig feedback kan användas för publiceringsändamål. Om du inte vill vara med på bild, vänligen kontakta kursansvarig för att lämna dina önskemål.
 12. För att säkerställa att vi förstår hur vi kan förbättra våra kurser och upplevelsen för deltagarna ber vi alla att fylla i det återkopplingsformulär som skickas ut efter kursen.
 13. För IVC Evidensia-anställda där kliniken betalar kursavgifterna kommer det att debiteras klinikernas budget. I bokningsformuläret bekräftar du denna transaktion. För externa deltagare eller anställda som själva betalar för kursen debiteras kursavgiften enligt de uppgifter som anges vid registreringen.
 14. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med låg registreringsgrad, eller vid exceptionella omständigheter och meddelar alla som påverkas av detta beslut i tid. Vi ansvarar inte för de eventuella kostnader som uppkommer.
 15. Vi försöker säkra platser för deltagare på valfri kurs – men om en kurs är full kommer vi att be din tillåtelse att spara ditt namn namn och e-postadress på en väntelista för att ta direktkontakt när vi har fått ett nytt datum / plats för samma kurs i framtiden.
 16. Evidensia Djursjukvård AB (”Vi”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet enligt vår integritetspolicy

Om du har några frågor eller problem angående IVC Evidensia Academy, vänligen kontakta akademins supportteam på academy.sweden@evidensia.se så hjälper de dig gärna.

IVC Evidensia Academy Sweden Terms & Conditions

Our aim is that you and your colleagues have a memorable learning experience with the Academy, and to help us do this, we have a few terms and conditions we need you to know about.

 1. All IVC Evidensia delegates must gain written approval from their line manager prior to booking which is confirmed on the booking form.
 2. Once booked, places are non-transferable with regard to location or date unless discussed and agreed with the appropriate Academy Development Manager. Please contact the Academy Support Team in the first instance at academy.sweden@evidensia.se.
 3. It is the responsibility of the delegate to clearly state if any dietary or special requirements are required when booking a course.
 4. Any reasonable adjustments that are required must be notified to the Academy Support Team before the registration deadline, at least. This information will then be shared with the host to ensure the adjustments are in place.
 5. Delegates will be advised of course details by the course host, where possible, at least 10 days prior to the course start date via the contact email address provided upon booking.
 6. All courses will start at the advertised time given – it is the delegate’s responsibility to arrive in good time for the start of the course. Any unexpected delays should be notified to the course host, by text/phone with an estimated arrival time.
 7. It is the delegate’s responsibility to organise and pay for accommodation and their travel to and from the course location, unless otherwise stated.
 8. For delegates that wish to transfer a place on a course to another delegate from the same practice we will do our best to accommodate such requests but course places are no longer transferable after the course registration deadline.
 9. Delegates that need to cancel course attendance please do so in advance. Any course cancellations will be charged at full price or 500 SEK administration fee for the courses that are free of charge if cancelled after course registration deadline.
 10. If a delegate is unable to attend a course on the day for any reason we will still charge the full course fee and in the case of courses that are advertised as free of charge there will be a 500 SEK administration charge applied.
 11. Photographs may be taken during the courses and verbal feedback may be used for publicity purposes. If you do not wish to be included then please contact the course organiser to make your wishes known.
 12. To ensure we understand how we can improve our courses and the delegate experience we ask that all delegates complete a course feedback form after the course has been completed.
 13. For IVC Evidensia employees where the clinic is paying the course fees will be recharged to the clinics budget. The completion of a booking form confirms the clinic agreement for this transaction. For external attendees or employees that will pay for the course themselves the course fee will be charged according to the details given upon registration.
 14. We reserve the right to cancel courses with low registration rate, or in case of exceptional circumstances and will notify all those who are affected by this decision in a timely manner. We are not liable for any costs which are incurred.
 15. We will where ever possible try to secure places for delegates on the course of choice – however if a course is full we will ask your permission to include names and email addresses on a waiting list to make direct contact once we have a new date / location for the same course in the future.
 16. Evidensia Djursjukvård AB (”We”) are committed to protecting and respecting your privacy for our Privacy Policy

If you have any questions or concerns regarding the IVC Evidensia Academy then please contact the Academy Support Team at academy.sweden@evidensia.se and they will be happy to help.