Hantering personuppgifter IVC Evidensia Academy Sverige

Till inställningar för cookies och andra tjänster

Privacy policy in English below.

Integritetspolicy och rättigheter för datainsamling

Evidensia Djursjukvård AB (”Vi”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokument som hänvisas till den) anger grunden för vilken personlig information vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att delta i våra utbildningssessioner för att tillhandahålla veterinärtjänster eller besöka www.ivcevidensiaacademy.com accepterar du och godkänner de metoder som beskrivs i denna policy.

För EU: s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 är datatillsynsmannen Evidensia Djursjukvård AB.

Informationskategorier vi kan använda

Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

ditt namn
din adress
din e-postadress
ditt telefonnummer
dina kostönskemål / allergiinformation
ditt foto
videofilmer från sessioner

Information du ger oss

Du kan ge oss information om dig genom att fylla i formulär via länkar och eller på vår webbplats eller genom att svara oss via telefon, e-post, ansikte mot ansikte i en klinik eller på annat sätt. Detta inkluderar information du tillhandahåller när du använder oss för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i våra villkor, registrera dig för att använda vår webbplats, prenumerera på vår tjänst, delta i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner, delta i en tävling, marknadsföring, enkät eller feedback .

Hur vi använder din information

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster och produkter som definieras i våra villkor. Vår rättsliga grund för behandling av dessa uppgifter ingår i en av följande kategorier:

  • För att vi ska kunna skapa ett avtal med dig om att tillhandahålla tjänster
  • Där vi har ditt samtycke – till exempel i marknadsföringssyfte

Vi kan dela informationen om dig som definierats ovan med vissa tredje parter, så att vi kan tillhandahålla de produkter och tjänster som definieras i våra villkor. Dessa inkluderar lokaler, platser och kursvärdar eller andra leverantörer som stöder oss i att tillhandahålla tjänster till dig.

Vi behåller information om dig så länge vi har ett legitimt affärsintresse att göra det. Efter detta kommer din information att säkert förstöras där det är möjligt eller åtminstone anonymiserat där förstörelse är tekniskt omöjligt.

Säkra din information

Vi förstår vikten av att hålla din information säker, och vi använder en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå detta. Vi tillåter endast åtkomst till din information till dem som har ett legitimt affärsbehov för att göra det och under strikt konfidentialitet. Vi har processer på plats för att hantera potentiella intrång i informationssäkerheten, och dessa inkluderar kommunikation till dig och våra tillsynsmyndigheter där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Dina rättigheter

Under GDPR har du följande rättigheter över din information:

För rättvis behandling av oss av din information – vi måste vara tydliga och öppna vad vi gör med din information.

För att komma åt, korrigera, uppdatera eller begära att vi slutar behandla eller ta bort din information. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

För att välja bort marknadskommunikation – se GDPR-sidan om hur du gör detta och de kategorier av kommunikation vi använder.

Att dra tillbaka ditt samtycke för behandling där vi förlitar dig på ditt samtycke att behandla din information.

Att klaga på vår insamling och behandling av din information.

Om du kontaktar oss för att utöva någon av dessa rättigheter, kan vi be om information om dig för att identifiera dig och verifiera att din begäran är giltig.

Du kan kontakta oss på gdpr@evidensia.se

Mer information på https://evidensia.se/webb-integritetspolicy/

IVC Evidensia Academy Sweden handling of personal data

Privacy Policy & Data Collection Rights

Evidensia Djursjukvård AB (”We”) are committed to protecting and respecting your privacy.

This policy (together with our terms of use and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. By engaging with our Academy sessions to provide veterinary services or visiting www.ivcevidensiaacademy.com, you are accepting and consenting to the practices described in this policy.

For the purpose of the EU General Data Protection Regulation 2016/679, the data controller is Evidensia Djursjukvård AB.

Information categories we may use

We may collect and process the following data about you:

your name
your address
your e-mail address
your phone number
your food requirements/allergy information
your photograph
video footage of sessions

Information you give us

You may give us information about you by filling in forms via links and or on our website (our website) or by corresponding with us by phone, e-mail, face to face in a practice or surgery, or otherwise. This includes information you provide when you engage us to provide the services described in our Terms and Conditions, register to use our website, subscribe to our service, participate in discussion boards or other social media functions, enter a competition, promotion, survey or feedback.

How we use your information

We process your data to provide the services and products defined in our Terms and Conditions. Our legal basis for processing this data falls into one of the following categories:

To enable us to form a contract with you to provide services
Where we have your consent – such as for marketing purposes

We may share the information about you defined above with certain third parties, to enable us to provide the products and services defined in our Terms and Conditions. These include Venue Finding Solutions, venues, and trainers or other providers who support us in providing services to you.

We will retain information about you for as long as we have a legitimate business interest to do so. After this your information will be securely destroyed where possible or at least anonymised where destruction is technically impossible.

Securing your information

We understand the importance of keeping your information safe and secure, and we use a range of technical and organisational measures to achieve this. We only allow access to your information to those who have a legitimate business need to do so, and under strict confidentiality. We have processes in place to deal with potential breaches to information security, and these include communication to you and our regulators where we are legally required to do so.

Your rights

Under the GDPR you have the following rights over your information:

To fair processing by us of your information – we have to be clear and transparent about what we do with your information.

To access, correct, update, or request that we stop processing or delete your information. To exercise these rights please contact us via your practice.

To opt out of marketing communication – please see the GDPR page on how to do this and the categories of communication we use.

To withdraw your consent for processing where we rely on your consent to process your information.

To complain about our collection and processing of your information

If you contact us to exercise any of these rights, we may ask for information about you to positively identify you and verify your request is valid.

You can contact us at gdpr@evidensia.se